Reviderad nationell strategi för värdefulla skogar

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera och vid behov revidera ”Nationell strategi för formellt skydd av skog”. I revideringen ingår också att göra en ny länsvis arealfördelning av etappmålet om att skydda 150 000 ha skogsmark till 2020.