Översyn av riksintresseområden för friluftsliv

Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har gjort en översyn av riksintresseområden för friluftsliv. Flera nya områden och justeringar av gränsdragningar i befintliga områden finns i underlaget som har redovisats till regeringen.