Skadeförebyggande mot skarv

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på förvaltningsplan för skarv. En slutsats är att kunskapsunderlagen om skarven och fiskebestånden behöver förbättras. I planen diskuteras också skadeförebyggande åtgärder.