Riktvärden för flygbuller

Naturvårdsverket har tillsammans med Boverket redovisat ett gemensamt regeringsuppdrag om riktvärden för flygbuller. De båda myndigheterna är överens om nuvarande riktvärde för maximalt flygbuller men har kommit fram till olika slutsatser för hur riktvärdet bör tolkas och tillämpas enligt lagstiftningen.