Producentansvar för läkemedel

Det ska vara lätt för allmänheten att göra rätt vid återlämning av läkemedel. Det bör vara utgångspunkten vid återlämning av läkemedelsavfall, menar Naturvårdsverket som på regeringens uppdrag har utrett om läkemedel som klassas som farligt avfall ska inkluderas i förordningen (2009:1031).