Kort översikt över innehållet i regeringsuppdraget om hållbar fosforåterföring

Naturvårdsverket fick i februari 2012 i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna för en hållbar återföring av fosfor. Detta är en kort översikt av innehållet i det regeringsuppdrag som Naturvårdsverket redovisade till regeringen den 5 september 2013.