Minskad mängd matavfall – förslag till nytt etappmål i miljömålssystemet

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen föreslagit ett nytt etappmål om minskad mängd matavfall att ingå i miljömålssystemet. Uppdraget redovisades till regeringen 16 december 2013.