Återvinning och återanvändning av avfall – förslag till nytt etappmål i miljömålssystemet

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen föreslagit ett nytt etappmål om ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. Uppdraget redovisades till regeringen 16 december 2013.