Klassificering av gruvavfall

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera och förtydliga vägledningen om utvinningsavfall som uppvisar farliga egenskaper. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.