Icke farligt byggnads- och rivningsavfall

Naturvårdsverket har genomfört ett regeringsuppdrag om att utreda behov av styrmedel för att nå etappmålet som avser: förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av byggnads- och rivningsavfall som ska nå upp till 70 viktprocent år 2020.