Marknära ozon

Syftet med delprogrammet är att följa upp de halter av marknära ozon, vilka är reglerade enligt svensk och internationell lagstiftning. Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålet Frisk luft.