Metaller och organiska miljögifter i marin miljö

I delprogrammet redovisas förändringar av halter av prioriterade metaller och organiska miljögifter i marin biota och sediment samt biologiska effekter på utvalda organismer i svenska havsområden.