Kombinerade effekter av jordbruk och skogsbruk på skador av kronvilt

Kronvilt kan orsaka stora skador på såväl skog som odlad gröda och i takt med att kronviltet sprider sig blir skadorna vanligare. I projektet undersöks om skador som barkskalning ökar när kronviltet äter vissa grödor, exempelvis raps.