Den skandinaviska vargens ekologi och förvaltning i ett flerartsperspektiv

Det skandinaviska vargforskningsprojektet fokuserar här bland annat på effekter av varg i ett flerartssamhälle, genetisk status i relation till demografi samt populationsparametrar kopplade till miljövariation, inklusive människors attityder.