Miljöarbete i Sverige

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är Generationsmålet - att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

För att nå dit styrs miljöarbetet med hjälp av lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Ett viktigt led i arbetet för ett hållbart samhälle är också att ta fram kunskap om miljötillståndet och sprida information. Samarbete är avgörande för att nå framgång i miljöarbetet, därför samarbetar Naturvårdsverket med andra aktörer, bland annat kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.