Stockholmskonventionen - långlivade organiska föreningar, POPs

Stockholmskonventionen är en internationell konvention som ska skydda människor och miljö från skadlig påverkan från långlivade organiska föreningar, så kallade POPs.