Processer i klimatförhandlingar

Parterna som undertecknat Klimatkonventionen respektive Kyotoprotokollet förhandlar regelbundet. Målet är att förstärka och utveckla samarbetet för att motverka klimatförändringar och underlätta anpassning till ett förändrat klimat.