Informations- och samverkansmöte om invasiva främmande arter

Dokumentation från informations- och samverkansmötet med länsstyrelserna.