Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 27 september 2018

 • Viltforskningsdagarna 2018

  Den 27-28 september samlas handläggare, forskare och övrig förvaltning för två lärorika dagar i Umeå. På programmet står bland annat en exkursion tillsammans med Scandcam, Beyond moose och Governance. Ett tema är viltövervakning och utmaningarna med viltkameror.

Kommande händelser

 • Naturvårdsverkets fastighetsförvaltning

  Den 2-4 oktober har vi förvaltarträff i Skåne. Torsdagen den 4 oktober har särskilt fokus på Naturvårdsverkets fastighetsförvalting. Välkommen!

 • Miljöledning i staten 2018

  Miljöledning i staten är en årlig konferens där samordnare för miljöledningsarbetet i statliga myndigheter har möjlighet att träffas, ta del av ny information kring aktuella ämnen samt kunna diskutera möjliga förbättringar av arbetet. Detta år vill vi uppmärksamma att det nu är 20 år sedan miljöledningsarbetet i de statliga myndigheterna initierades.

 • Naturumträff 2018

  Naturumträff i Tyresta Nationalpark för föreståndare och personal på naturum.

 • Livsmedelforum 2018

  Välkommen till den nationella konferensen Livsmedelsforum 2018! I år konkretiserar, belyser och följer vi upp det nationella och regionala arbetet med Sveriges livsmedelsstrategier. Som deltagare får du en uppdatering av vad som är på gång inom området och inspiration kring hur du kan utveckla din organisations strategier och handlingsplaner.

 • Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet

  Vid detta Landskapsforum vill vi diskutera möjligheter och utmaningar med nyttjande och förvaltning av vårt livsviktiga vatten. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens genomför konferensen i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Jordbruksverket, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.

 • Nationell träff för arbetet med naturnära jobb

  Välkommen till en nationell träff i arbetet med naturnära jobb. Under träffen kommer vi att utbyta erfarenheter och prata om det kommande arbetet 2019.

 • Tredje dialogmötet textil

  Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till ett tredje dialogmöte, i det treåriga initiativet Dialog för en hållbar värdekedja med fokus på miljö och kemikalier. Denna gång i samarbete med Forum för miljösmart konsumtion, Konsumentverket.

 • Konferens om biologisk mångfald och IPBES

  Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 har IPBES (The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) presenterat fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen.

 • Hälsorelaterad miljöövervakning - HÄMI 2018

  Välkomna till Naturvårdsverkets möte om hälsorelaterad miljöövervakning. Syftet med mötet är att presentera, sprida och diskutera resultat och frågor med anknytning till pågående verksamhet.