Hållbar återföring av fosfor

Naturvårdsverkets redovisning av uppdrag från regeringen. ISBN 978-91-620-6580-5.

Sidor
204
Utgiven
2013-09
Pris
221,00 kr. (exkl moms)
234,26 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6580-5

Naturvårdsverket fick i februari 2012 i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna för en hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsarbete har inom regeringsuppdraget kartlagt fosforresurser och innehållet av oönskade ämnen i olika fosforkällor, gjort en bedömning av potentialen för hållbar återföring av fosfor, tagit fram förslag till författningskrav och förslag till etappmål för hållbar återföring av fosfor

Utgångspunkt för arbetet har varit Generationsmålets strecksats om resurseffektiva kretslopp, så långt som möjligt fria från farliga ämnen. Uppdraget har också relation till flera av miljökvalitetsmålen, varav Giftfri miljö har betonats av regeringen.

Sammantaget redovisar Naturvårdsverket hur utvecklingen mot resurseffektiva kretslopp, som så långt som möjligt är fria från oönskade ämnen, kan gå till. Förslaget till författning innebär ett tydligt steg i riktning mot miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Förslaget till etappmål bidrar till en ökad återföring av växtnäringsämnen och mer resurseffektiva kretslopp.

Utredningen är bara ett steg på vägen. För att komma till rätta med problemen på lång sikt krävs andra åtgärder än på avfalls- och avloppsidan. Användningen i samhället av de ämnen som riskerar att leda till negativa miljö- och hälsoeffekter måste begränsas.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.